ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rake out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rake out*, -rake out-

rake out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rake out (phrv.) คราด See also: กวาด (ด้วยอุปกรณ์)
rake out (phrv.) คุ้ยหา See also: ค้นหา Syn. dredge up, rake up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, let's see. Yes, the piston brake out here.เอาล่ะมาดู ใช่ ลูกปืนเบรกอยู่นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rake out
Back to top