ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raise to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raise to*, -raise to-

raise to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
raise to (phrv.) ยกไปทาง
raise to (phrv.) ทำให้สูงขึ้น See also: เชิดชู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lookit, charging Oerstadt in the Kuchever murder is gonna raise too many questions about how we obtained the evidence.Then you teII me, what do I teII her father? We caught the son of a bitch.
That would raise too many questions.ไม่ใช่ผู้มีพระคุณลึกลับ ซึ่งอ้างถึงบุคคลเดียว
Give praise to the lord jesus christ.สรรเสริญนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า
♪ Give thanks and praise to the Lord ♪ ♪ Oh ♪#กล่าวคำขอบคุณและสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า#
I wouldn't take his praise too seriously.เป็นผมจะไม่เอาคำเยินยอนั้นมาคิดเป็นจริงเป็นจัง

raise to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
持ち上げる;持上げる[もちあげる, mochiageru] (v1,vt) (1) to elevate; to raise; to lift up; (2) to flatter; to extol; to praise to the sky
褒め上げる[ほめあげる, homeageru] (v1) to praise to the skies; extol

raise to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ง่า[v.] (ngā) EN: raise to strike ; stretch FR:

raise to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmel {m} | sich wie im siebten Himmel fühlen | in den Himmel hebensky | to walk on air | to praise to the skies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า raise to
Back to top