ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raise from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raise from*, -raise from-

raise from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
raise from (phrv.) เลี้ยงดู See also: สนับสนุน, ดูแล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm getting a raise from next month, all thanks to you!เดือนหน้านี้เงินเดือนฉันจะขึ้นค่ะ ก็เลยอยากจะเลี้ยงขอบคุณเจ้านาย
But why can't she not raise from her tomb?แต่ทำไมไม่สามารถที่เธอได้ขึ้นจากหลุมฝังศพของเธอ?
And earned wide respect and praise from his peopleและเป็นที่เคารพและยกย่องจากทหารของเขา
Oh, that's high praise from a wuornos.โอ้ นั่นเป็นคำชมจากวอร์โนส
You made me accept praise from my boss for thanking me for something that never should have happened, something that I didn't approve.คุณต้องให้หัวหน้า โทรมาขอบคุณผม - ในสิ่งซึ่งไม่ควรเกิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า raise from
Back to top