ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rail off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rail off*, -rail off-

rail off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rail off (phrv.) กั้นแบ่ง See also: แบ่งแยก (ด้วยรั้ว) Syn. divide off, fence off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So nobody else heard my terrible secret about how I... trail off from time to time?งั้นก็แปลว่าไม่มีใครรู้ความลับ ที่ฉัน... ชอบทำเสียงแผ่วเป็นบางครั้ง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rail off
Back to top