ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

radiating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *radiating*, -radiating-

radiating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
radiating (adj.) เปล่งแสง See also: ปล่อยแสง, สะท้อนแสง, กระจายแสง Syn. shinning

radiating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปล่ง[adj.] (pleng) EN: glowing ; radiating ; shining ; bright ; beaming FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า radiating
Back to top