ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quest for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quest for*, -quest for-

quest for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quest for (phrv.) ควานหาอย่างหนัก See also: พยายามหาอย่างหนัก Syn. look for, search for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอศีล (v.) request for percepts
ฎีกา (n.) request for treasury payment
ฎีกา (n.) request for treasury payment
อาราธนาธรรม (v.) request for the Dharma See also: ask to give sermon
อาราธนาพระปริตร (v.) request for praying
อาราธนาศีล (v.) request for percepts Syn. ขอศีล
ใบลา (n.) request for leave of absence See also: note of leave, letter of leave of absence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The quest for the Grail is not archaeology.การคันหาจอกศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ เรื่องทางโบราณคดี
More on the quest for the message's meaning, after this.เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสวงหา ความหมายของข้อความหลังจากนี้
Proceed with caution in your quest for law and order.จงดำเนินการด้วยคาวมระมัดระวัง ในการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม
But Swinney was a one-time sperm donor... and our defendant was an habitual sperm donor... who also happens to be harassing the parents... in his quest for visitation.แต่สวีนนี่เป็นแค่คนที่บริจาคแค่ครั้งเดียวนะ ในขณะที่จำเลยเป็นผู้บริจาคประจำ ซึ่งบังเอิญเป็นการคุกคามผู้ปกครอง
Leave the quest for the stone to me.ปล่อยหน้าที่หาสร้อยให้ข้า
A good man died in your quest for riches, Tauren.คนดีต้องตาย เพราะความอยากร่ำรวยของท่าน ทอเรน
It's always been like this. I'm the head squire in Caroline's quest for attention.ฉันต้องคอยตามแคโรลายน์ไปไหนมาไหนตลอด
A futile quest for power, a mutilated body, and your place as Dooku's errand boy.การควานหาอำนาจโดยเปล่าประโยชน์ ร่างกายที่พิการ และตำแหน่งข้ารับใช้ของดูกู
My years-long quest for power has finally bore fruit.อำนาจที่ฉันสั่งสมมาเป็นเวลานาน สุดท้ายก็แสดงผลออกมาให้เห็นแล้ว
But this is not where Rich Terrile's quest for the creator ends.และเรากำลังจำลองปัญญาประดิษฐ์ เราได้สร้างจักรวาลนี้ เราสามารถที่จะเปลี่ยนกฎของฟิสิกส์
Physics is a quest for simplicity.ฟิสิกส์คือการแสวงหา ความเรียบง่าย นี่คือความสับสนวุ่นวาย ทำไม?
His overspending, his quest for the perfect dish... he's put us in a spot that, if this reopening doesn't work, we'll lose everything.เขาใช้จ่ายเกินตัว ในการแสวงหาอาหารจานเด็ด เขาทำให้เราอยู่ในสภาพนั้น ถ้าการเปิดขึ้นใหม่นี้ไม่ได้ผล เราจะสูญเสียทุกอย่าง

quest for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
精進[しょうじん(P);そうじん(ok);しょうじ(ok);そうじ(ok), shoujin (P); soujin (ok); shouji (ok); souji (ok)] (n,vs) (1) concentration; diligence; devotion; (2) (See 六波羅蜜) asceticism; zeal in one's quest for enlightenment; (3) adherence to a vegetarian diet; (P)
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P)
元気を出す[げんきをだす, genkiwodasu] (exp,v5s) to cheer up (often used with command or request form addressing someone else)
捜索願;捜索願い[そうさくねがい, sousakunegai] (n) request for a police search; application to the police to search for a missing person
概算要求[がいさんようきゅう, gaisanyoukyuu] (n) request for budgetary appropriations
Japanese-English: COMDICT Dictionary
回送先住所要求[かいそうさきじゅうしょようきゅう, kaisousakijuushoyoukyuu] request for forwarding address, PD PR
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ

quest for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราธนาพระปริตร[v.] (ārātthanāph) EN: request for praying ; invite monks to chant FR:
อาราธนาศีล[v.] (ārātthanāsī) EN: request for percepts ; invite a monk to reiterate the precepts FR:
อาราธนาธรรม[v.] (ārātthanāth) EN: request for the Dharma ; invite a monk to preach FR:
ใบลา[n.] (bailā) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence FR:
ใบสอบถามราคา[n. exp.] (bai søpthām) EN: price inquiry ; request for price quotation FR:
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: voucher ; request for a treasury payment FR:
อุทธรณ์ [v.] (utthøn) EN: appeal ; request for a new hearing FR: faire appel (de)

quest for ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestellschein {m}call card; request form
Auskunftsformular {n}information request form
Angebotsanfrage {f} | Eingang der Angebotsanfragerequest for proposal (RFP) | receipt of RFP
Erteilungsantrag {m}request for granting
Umwandlungsantrag {m}request for conversion
Wiederholungsaufforderung {f}request for repeat
Zahlungsaufforderung {f}request for payment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quest for
Back to top