ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put together*, -put together-

put together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put together (phrv.) ทำให้รวมกัน Syn. lay together
put together (phrv.) รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
put together (phrv.) รวบรวม (สิ่งที่กระจัดกระจาย)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะติดปะต่อ (v.) put together See also: link up, join together
ผสมผเส (v.) put together See also: gather together, mix Syn. ปนเป, ผสม, ผสมผสาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was very rushed. This operation was put together in a matter of days.คุณเร่งเราเกินไป ปฏิบัติการนี้ต้องใช้เวลามาก
These are the guys that Jimmy put together for what turned out to be... the biggest heist in American history:นี่คือเหล่าโฉมหน้าที่จะมาร่วม ภารกิจที่จะเกิดขึ้น การปล้นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ปล้นสายการบินลุฟท์ฮันซ่า
When I was a kid, I put together this little band.ตอนฉันยังเต็ก ฉันตั้งวงเล็กๆ นี่
We put together a project team centered around Dr. Willis.ขณะเดียวกันเราก็จัดทีมซึ่งดูแลโดยดอคเตอร์วิลลิส.
We could put together an ad hoc SETI program.เราสามารถใส่กัน เฉพาะกิจโปรแกรม เศรษฐี
It'll take me five minutes to put together a band and blow them away.บางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณ
I decided I'm going to put together an exhibition.ผมคิดว่าผมจะจัดแสดงนิทรรศการซักหน่อย
At Multinational Monitor we've put together a list of the top corporate criminals of the 1990s.ในวารสาร จับตาบรรษัทข้ามชาติ เรารวบรวมรายชื่อ (โรเบิร์ต ไวส์แมน บรรณาธิการ จับตาบรรษัทข้ามชาติ) ของสุดยอดบรรษัทอาชญากรในช่วงทศวรรษ 1990
I was invited to Washington D.C. to attend this meeting that was being put together by the National Security Agency called the Critical Thinking Consortium.ผมได้รับเชิญไปวอชิงตันดีซี เพื่อร่วมการประชุมที่จัดโดย หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ
The cheerleaders have put together a skit to help get us in the spirit.เชียร์หลีดเดอร์ จะมีการแสดง ละครน้ำเน่าเรื่องหนึ่งมานำเสนอ
We need to put together a committee and talk to the government.เราต้องรวบรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการและเจรจากับรัฐบาล
'Cause, you know, I'm really starting to wonder how someone with the life that you've managed to put together can teach me anything.เพราะว่าลุงรู้ ผมเริ่มสงสัยอย่างจริงแล้ว กับที่ใครคนนึงมายุ่งกับชีวิต เหมือนที่ลุงจัดการรวบรวม ทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนผม

put together ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[còu, ㄘㄡˋ, 凑 / 湊] assemble; put together; press near; come together
凑成[còu chéng, ㄘㄡˋ ㄔㄥˊ, 凑成 / 湊成] to put together; to make up (a set); to round up (a number to a convenient multiple); resulting in...

put together ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り混ぜる;取混ぜる[とりまぜる, torimazeru] (v1,vt) to mix; to put together
纏め上げる[まとめあげる, matomeageru] (v1) to compile; to bring together; to weave; to put together
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
寄せ集める[よせあつめる, yoseatsumeru] (v1,vt) to put together; to gather; to collect; to scrape together
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P)
連ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名を連ねる・なをつらねる,袂を連ねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句を連ねる・びじれいくをつらねる,書き連ねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
併せる[あわせる, awaseru] Thai: นำมาไว้รวมกัน English: to put together

put together ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปะติดปะต่อ[v.] (patitpatø) EN: put together ; link up ; join together FR:
ผสมผเส[v.] (phasomphasē) EN: put together ; mix up together with FR:
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer
ประสม[v.] (prasom) EN: mix ; combine ; mingle ; amalgamate ; add ; compound ; put together FR: mélanger ; combiner ; allier ; mêler
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise ; draw up FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put together
Back to top