ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put to shame

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put to shame*, -put to shame-