ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put into*, -put into-

put into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put into (phrv.) วางใน Syn. fit into
put into (phrv.) เพิ่ม See also: เสริม, เติม
put into (phrv.) ใส่ (เสื้อผ้า) See also: ปู (ผ้า)
put into (phrv.) มอบให้ (ดูแล) See also: มอบ Syn. place in, put in
put into (phrv.) จัดอันดับ (ในการแข่งขัน) Syn. place behind, place in
put into (phrv.) ทำให้อยู่ในสภาพ / ตำแหน่ง (ไม่ดี) เพราะ Syn. place in, put in
put into (phrv.) (เรือ) เทียบท่า See also: จอดเทียบ Syn. put in, put in for
put into (phrv.) แปล (เป็นภาษา) See also: พูดแสดงความคิด Syn. put in
put into (phrv.) ใส่เงิน Syn. put in
put into (phrv.) พยายามทำ (บางสิ่ง) Syn. put in
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกใช้ (v.) put into practice See also: exercise
ออกใช้ (v.) put into practice See also: exercise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's hard to put into words.มันยากที่จะใส่ลงไปในคำ
You can be put into his hands.คุณสามารถใส่ลงในมือของเขา คุณสามารถใช้เวลาที่เหลือใน ชีวิตของคุณ
But lately she was upset about some notions put into her head by a friend of hers.เมื่อเร็วๆนี้เธอเครียดจัด เรื่องความคิดของเพื่อนเธอคนนึง.
Some of you may be rejoicing that Mr. Gandhi has been put into prison.พวกคุณบางคนอาจยินดีที่คานธี ถูกจับเข้าคุก
I'm trying to put into words what has happened.ฉันพยายามที่จะใส่ลงไปใน คำพูด เกิดอะไรขึ้น. บางทีที่ว่าสำหรับ
For the $450,000 we put into this beast, it ought to be able to stand on its head, split the atom... and fart "The Star Spangled Banner. "สำหรับ $ 450,000 เราใส่ลงไปในสัตว์นี้ มันควรที่จะสามารถ ที่จะยืนอยู่บนหัวของมันแยกอะตอม ... และผายลม "ดาวแพรวพราวธง".
He's been put into a psychiatric clinic.เขาถูกเอาตัวเข้ารักษา ที่โรงพยาบาลโรคจิต
Because of recent events, these new rules will be put into effect immediately:เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กฎต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้โดยทันที
And I put my hand under there and they put into my hand their pay stubs.ผมก็ยื่นมือเข้าไปใต้โต๊ะบ้าง แล้วพวกเธอก็ยัดต้นขั้วใบค่าจ้างใส่มือผม
Or, put into the language that stock exchanges all over the world understand,หรือถ้าให้พูดในภาษา ที่พวกตลาดหุ้นทั่วโลกจะเข้าใจก็คือ
Do you know how much effort your dad put into that car?แกรู้หรือเปล่า ว่าพ่อแกทุ่มเทกับรถนั่นมากแค่ไหน?
I really appreciate all the effort that you put into this.ฉันรู้สึกขอบคุณนายมากจริงๆ ที่ช่วยฉันสร้างมัน

put into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot
[hán, ㄏㄢˊ, 琀] gems or pearls formerly put into the mouth of a corpse
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, 实行 / 實行] implement; carry out; to put into practice
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ, 贯彻 / 貫徹] implement; put into practice; carry out
付诸[fù zhū, ㄈㄨˋ ㄓㄨ, 付诸 / 付諸] present to; put into effect
投入[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, 投入] put into operation; throw into battle; to put into
[chuāi, ㄔㄨㄞ, 揣] put into

put into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
書き綴る[かきつづる, kakitsuduru] (v5r,vt) to put into written form; to communicate or express by writing; to chronicle
然らしめる[しからしめる, shikarashimeru] (v1) (arch) to put into a state; to bring about result
発動[はつどう, hatsudou] (n,vs) invoke (law); put into operation; (P)
移設[いせつ, isetsu] (n) (1) relocation (of a facility); moving establishment; (vs) (2) to relocate; to move into place; to put into place; to adapt; to affix; to install
込める(P);籠める;篭める;罩める(oK)[こめる, komeru] (v1,vt) (1) to load (a gun, etc.); to charge; (2) to put into (e.g. emotion, effort); (3) to include (e.g. tax in a sales price); (v1,vi) (4) (See 立ち込める) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen; (P)
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P)
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
込める[こめる, komeru] Thai: ใส่ไว้ English: to put into

put into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge FR: confier ; recommander
จุ่มน้ำ[v. exp.] (jum nām) EN: dip into water ; dunk into water ; put into water ; douse FR: plonger dans l'eau ; tremper dans l'eau
ขึ้นแท่น[v.] (kheunthaen) EN: sent to press ; put into print ; put to bed FR:
กวาด[v.] (kwāt) EN: put into the mouth ; introduce into the throat of a child with a finger FR:
นำมาปฏิบัติ[v. exp.] (nam mā pati) EN: apply ; put into practice ; implement FR:
นำไปปฏิบัติ[v. exp.] (nam pai pat) EN: put into practice FR:
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice ; operate ; handle FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ปฏิบัติได้[v. exp.] (patibat dāi) EN: put into effect ; be doable FR:
ปฏิบัติการ[v.] (patibatkān) EN: take action ; operate ; do ; perform ; carry out ; put into practice ; implement ; behave ; act ; service ; work FR: opérer ; pratiquer ; accomplir
ประยุกต์[v.] (prayuk) EN: apply ; adapt ; adjust ; make practical use ; put into action ; use FR: appliquer ; mettre en application

put into ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrieb {m} | in Betrieb | in Betrieb setzen | in Betrieb gesetzt | Betrieb und Wartungoperation; service | in operation | to put into operation | activated | operation and maintenance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put into
Back to top