ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put by*, -put by-

put by ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put by (phrv.) วางไว้ชั่วครู่ See also: พักไว้ก่อน Syn. lay aside
put by (phrv.) ไม่ทำต่อ See also: ยุติไว้ก่อน Syn. lay aside
put by (phrv.) เลิกนิสัย Syn. lay aside
put by (phrv.) รักษาเงินไว้ See also: เก็บเงิน Syn. lay aside
put by (phrv.) สำรองสินค้า Syn. lay aside
put by (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ปฏิเสธ Syn. put aside, set aside
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าพกเข้าห่อ (v.) be put by See also: be saved, be economical Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And in January of 2001 , he was put by the president in charge of environmental policy.และในเดือนมกราคม 2001 เขาถูกมอบหมายโดยประธานาธิบดี ให้กำกับดูแลนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
What we can put by must go to your brothers. You will have nothing, unless you marry.เงินที่เก็บไว้ก็ต้องเอาไปให้พี่ชายของลูก ลูกจะไม่มีกิน ถ้าไม่แต่งงาน
I found some antibiotics in the bathroom, I put by your plate because your leg is okay, but you won't be for very long, if you don't start a course very soon.แล้วก้อ ยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำ ฉันวางไว้ข้างจานคุณ เพราะว่าขาคุณยังโอเคอยู่ แต่คงดีขึ้นอีกไม่นาน ถ้าคุณไม่กินยาซะตั้งแต่ตอนนี้
Increase the output by 60%%% and see to it our other facilities do the same.เพิ่มผลลัพธ์อีก60เปอร์เซนต์ แล้วบอกฐานที่อื่นของเราให้ทำเหมือนกัน

put by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สงวนที่[v. exp.] (sa-ngūan th) EN: reserve ; store ; keep ; set aside ; save ; retain ; put by ; hold FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put by
Back to top