ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put aside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put aside*, -put aside-

put aside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put aside (phrv.) วางไว้สักพัก See also: วางไว้ก่อน (ชั่วครู่) Syn. lay aside
put aside (phrv.) ทำไม่ต่อเนื่อง Syn. lay aside
put aside (phrv.) ยุติ See also: เลิก (นิสัย, ความรู้สึก) Syn. lay aside
put aside (phrv.) เก็บรักษา See also: เก็บ (เงิน) Syn. lay aside
put aside (phrv.) สำรองไว้ (สินค้า) Syn. lay aside
put aside (phrv.) (เลือก) ไม่สนใจ Syn. put by, set aside
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When she was a child in lithuania, her uncle used to tell a story about strange beings that came down from a disc and stole an ox which the village had put aside for roasting.นายเรียนภาษารัสเซียมาจาก J. C. Penney รึไง? ตอนเธอเป็นเด็ก อยู่ในลิทัวเนีย ลุงเธอเคยเล่าเรื่อง สิ่งมีชีวิตประหลาด - แล้วจะไปหามาจากไหนล่ะ ทำตามฉัน สัญญาณ SatScram ส่งมาจากพื้นที่เป้าหมายครับ
He put aside a little cash for you.เขาทิ้งเงินไว้ให้เธอนิดหน่อย
When I became a man, I put aside my childish ways.เมื่อฉันกลายเป็นผู้ชาย,\ฉันวางข้างๆหนทางเหมือนเด็กของฉัน.
But you must put aside your anguish if you wish to save the world.แต่คุณจะต้องปล่อยวางความเจ็บปวดรวดร้าวนี้ไป ถ้าคุณต้องการช่วยโลกเอาไว้
I had to put aside the fact that my daughter was married to Wikus.ผมต้องรับความจริงที่ว่า ลูกสาวได้แต่งงานกับ Wikus
I have decided to put aside my rage and sense of betrayal.ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่โกรธหรือรู้สึกถูกหักหลัง
Where you put aside your differences,ไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นซักนิดหรอกนะ
Spock, in this case do yourself a favor... put aside logic, do what feels right.สป็อค ในครั้งนี้ทำเพื่อตัวเองสักครั้ง เก็บเหตุผลไว้ แล้วทำตามใจ
But let us put aside such matters,กระนั้นก็จงยกเรื่องพวกนั้นไว้ก่อน
Xavier and I put aside our differences and vowed to find him.คาเวียร์กับผม เราต่างมีความเห็นต่างกัน ผมตัดสินใจตามหาเขา จนถึงเวลานี้ เราต่างมีวิธีการ ลงมือที่ต่างกัน
See, Sam and Dean, they're gonna put aside their differences,See, Sam and Dean, they're gonna put aside their differences,
But it is time to put aside your armor and your sword.แ่ต่ถึงเวลาที่ท่านวางดาบและชุดเกราะแล้ว

put aside ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 屏] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back
[zhì, ㄓˋ, 寘] put aside, put down; discard

put aside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc.

put aside ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยัก[v.] (khayak) EN: save ; leave the rest ; hold back ; reserve for oneself ; pocket ; put aside FR:
ขยักไว้[v. exp.] (khayak wai) EN: put aside FR:
ตุน[v.] (tun) EN: store ; hoard ; corner ; put aside FR: amasser ; stocker
ยกไว้[v.] (yokwai) EN: suspend ; put aside ; stop FR: suspendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put aside
Back to top