ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

push up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *push up*, -push up-

push up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
push up (phrv.) ดันขึ้น See also: ผลักขึ้น
push up (phrv.) ผลัก(ราคา)สูงขึ้น See also: เร่งให้สูงขึ้น
push up (phrv.) เร่งไปข้างหน้า See also: พยายามรุดหน้า
push up the daisies (idm.) ตายและถูกฝัง (คำไม่เป็นทางการ)
push upon (phrv.) ดัน See also: ผลัก Syn. press on
push upon (phrv.) ผลัก (สิ่งไปต้องการ) ให้กับ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. push off on, thrust on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been trying to push up on that for a long time.ฉันอยากจะลองแบบนั้นมาตั้งนานแล้ว
I mean, we can push up the whole timetable.นี่ไง ตลาดพิซซ่า เหมาะกับงานเราที่สุดแล้ว
No, I hate funerals. Let's skip it. We can... push up Ceviche's debridement.เออ เราเร่ง การเอาเนื้อซีวิเช่ตายออก ได้ นั่นเป็นข้ออ้างที่ดี
The Japs will make their push up there.พวกยุ่นจะบุกจากที่นั่น
Push up on that thing, will you?ลองแกล้งถลกกางเกงนั่นขึ้น นายทำได้ไหม
Push up those boobs. Got them, show them. Work them.ดัน 2 เต้านั่นขึ้นมาให้ดูอูมๆ มีดีก็โชว์หน่อย ใช้ให้เกิดประโยชน์
Push up, push up!ฮึดหน่อย,ฮึดสู้หน่อย!
I want you to push up, applying constant pressure.คุณก็กดลงเพื่อให้ความดันมันคงที่นะ
I didn't mind the extra push ups. It's a new day people.ฉัน ฉันว่าฉันยอมวิดพื้นดีกว่า นี่เป็นวันที่ดีทุกท่าน

push up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し上げる;押上げる;押しあげる[おしあげる, oshiageru] (v1,vt) to boost; to force up; to push up

push up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขย่ม[v.] (khayom) EN: push up and down with one's whole weight ; press down repeatedly ; jump up and down on ; push down FR:
ถก[v.] (thok) EN: pull up ; roll up ; hitch up ; raise ; push up FR: relever ; retrousser
ถกแขนเสื้อ [v. exp.] (thok khaēn ) EN: push up one's sleeves ; roll up one's sleeves FR: retrousser ses manches

push up ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radieschen {n} | sich die Radieschen von unten angucken [übtr.]red radish; small radish | to push up the daisies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า push up
Back to top