ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

push for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *push for*, -push for-

push for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
push for (phrv.) กระตุ้น See also: ขอร้อง, บังคับ Syn. press for
push forward (phrv.) ผลักไปด้านหน้า Syn. press forward, thrust forward
push forward (phrv.) เดินหน้าต่อ (ทางทหาร) Syn. press forward, thrust forward
push forward (phrv.) ทำต่อไป See also: รีบทำต่อ Syn. plough on, press forward
push forward (phrv.) กระตุ้นความสนใจ Syn. push oneself, thrust forward
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลักดัน (v.) push forward See also: advance, carry forward, push on Syn. สนับสนุน, ส่งเสริม, หนุน
ลุ้น (v.) push forward See also: promote, support Syn. สนับสนุน, ช่วย, เอาใจช่วย
เข็น (v.) push forward See also: strive, expedite Syn. เคี่ยวเข็ญ, ผลักดัน, กระตุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can push for the factory.ทำให้เราเข้าถึงตัวโรงงานได้
Would your mother push for him, when he's not even her son?แม่คุณจะผลักดันเขาได้ยังไง ในเมื่อเขาไม่ใช่แม้แต่ลูกของตัวเอง
We'll stop for water and push for the mountain pass by nightfall.เราจะหยุดเพื่อหาน้ำ และผ่านเทือกเขานั่นให้ได้ก่อนมืด
The push for independence exploded into the streets.เพื่อกดดันให้มีการประกาศอิสรภาพ มีการระเบิดตามถนนสายต่างๆ
Would you be willing to push for a murder charge, have another talk with the D.D.A.?คุณควรแจ้งข้อหาฆาตกรรมกับเธอ ลองคุยกับสำนักงานอัยการดู
They're probably just going to push for the base.พวกเขาอาจแค่มาดันป้อม
Push for details.ป้อนรายละเอียดเข้าไป
Here's what I want you to do. Push forward.ที่ผมจะบอกให้คุณทำก็คือ ต้องบุกต่อไป
All the more reason to push forward, wouldn't you say?มันยิ่งทำให้มีเหตุผลใ้ห้ทดลองต่อ ไม่ใช่หรือ ผมอยากให้คุณรับประกัน
Let's push forward with our plan.เราจะดำเนินแผนการกันต่อ
On that note, you push forward when Ra Im is feeling sad.เพราะอย่างนี้ นายควรจะให้กำลังใจเธอเวลาเธอรู้สึกเศร้า
You want my vote to push Ford out.เธออยากได้คะแนนเสียงของฉัน เพื่อไล่ฟอร์ดออก

push for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดั้น[v.] (dan) EN: pierce ; go through ; push trough ; venture ; push forward FR:
ด้น[v.] (don) EN: push forward ; penetrate into FR:
เฮโลสาระพา[X] (hēlōsāraphā) EN: push forward en masse ; press forward noisily FR:
ขับเคลื่อน[v.] (khapkhleūoe) EN: propel ; move ; impel ; push forward FR: propulser
ลุ้น[v.] (lun) EN: push forward ; back ; support ; promote ; cheer ; look forward eagerly FR:
ผลักดัน[v.] (phlakdan) EN: push forward ; advance ; carry forward ; push on ; drive ; urge ; expert pressure on FR: pousser ; presser ; propulser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า push for
Back to top