ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pump in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pump in*, -pump in-

pump in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pump in (phrv.) สูบเข้า (อากาศ, ของเหลว) Syn. pump into
pump in (phrv.) ใส่เงินจำนวนมาก Syn. pour in, pour into
pump in (phrv.) กระตุ้นด้วย See also: เร้าใจด้วย Syn. hammer in
pump into (phrv.) สูบเข้า Syn. pump in
pump into (phrv.) ใส่เงินจำนวนมาก Syn. pour into, pump in
pump into (phrv.) กระตุ้นด้วย See also: เร้าใจด้วย Syn. hammer into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So before intercourse, he squeezes the pump in his scrotum.และ... แล้วด้วยอายุของเขาจะไม่ ทำให้ความเสี่ยงมันสูงหรอ?
There's a broken gas pump in front.ด้านหน้ามีปั้มแก๊สพังๆ
He had the same type of pump in his body that Larry did.เขามีเครื่องปั๊มยาในตัวเขา ชนิดเดียวกับที่ลาร์รี่มี
They found another drug pump in his neck.และเขาพบเครื่องปั๊มยาอีกอัน อยู่ในคอของเขา
The heart will simply not be conditioned to have the strength to pump in the Earth's gravity.หัวใจไม่มีแรงสูบฉีดในแรงโน้มถ่วงของโลก
He's been on protein pump inhibitors for yearsเขาผลิตโปรตีนมายับยั้งไว้เป็นปี

pump in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
注ぎ込む[そそぎこむ, sosogikomu] (v5m,vt) to pour into (liquids); to pump into; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pump in
Back to top