ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pull the strings behind the scene

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pull the strings behind the scene*, -pull the strings behind the scene-