ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pull for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pull for*, -pull for-

pull for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pull for (phrv.) เข้าแถวไปทาง
pull for (phrv.) ส่งเสียงเชียร์ See also: ให้กำลังใจ Syn. cheer for, cheer on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wish I had that kind of pull for someone.ฉันอยากจะเป็นแบบนั้นบ้าง กับใครสักคนหนึ่ง
Just because they're nice, they can't push and pull for the things that are theirs.เพียงเพราะเขาเป็นคนดีเราเลยไม่สามารถผลักดันหรือดึงกับสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่เหรอ
It must be one pull for up and two pulls for down.มันต้องเป็นหนึ่งดึงได้ถึงสองดึง สำหรับลง
Whatever you're trying to pull forget it.พยายามไปก็เท่านั้น ลืมมันเถอะ
Ma'am, please pull forward.คุณผู้หญิง ได้โปรดมาข้างงหน้า
Lane one, please pull forward.ช่องทางหนึ่งโปรดก้าวไปข้างหน้า .. ครับ .. ครับ ..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pull for
Back to top