ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

public house

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *public house*, -public house-

public house ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
public house (n.) ร้านขายเหล้าขนาดเล็ก Syn. pub, bar
English-Thai: HOPE Dictionary
public housen. โรงขายเหล้าหรือ ภัตตาคารเล็ก ๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
public houseสถานที่จำหน่ายสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

public house ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒店[jiǔ diàn, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 酒店] wine shop; pub (public house); hotel; restaurant

public house ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ศาลา[n.] (sālā) EN: pavilion ; hall ; public shelter ; public house ; public building ; wayside shelter ; open-sided covered meeting hall ; open-sided covered resting place FR: pavillon [m] ; abri public [m] ; édicule [m] ; salle [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า public house
Back to top