ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

provoke into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *provoke into*, -provoke into-

provoke into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
provoke into (phrv.) กระตุ้น See also: เร่ง, ทำให้รำคาญ, รบกวน Syn. goad into, sting into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า provoke into
Back to top