ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

provide against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *provide against*, -provide against-

provide against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
provide against (phrv.) ทำเพื่อต่อต้าน Syn. make against

provide against ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万一に備える[まんいちにそなえる, man'ichinisonaeru] (v1) to provide against contingencies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า provide against
Back to top