ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prostrate before

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prostrate before*, -prostrate before-

prostrate before ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prostrate before (phrv.) หมอบ Syn. bow before

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prostrate before
Back to top