ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prolong a note so that it merges with the next

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prolong a note so that it merges with the next*, -prolong a note so that it merges with the next-