ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

project from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *project from*, -project from-

project from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
project from (phrv.) ยื่นออกมาจาก See also: ยื่นจาก, โผล่จาก Syn. jut out, poke out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I already sunk $100,000 into moving this project from Hawkins Lake, and there's...ผมลงทุน $100,000 ย้ายโปรเจกต์นี้ จากทะเลสาบ Hawkins ผมจะย้ายมันอีกทำไม
Want to see my project from Miss Garriott's class?ต้องการที่จะเห็นโครงการของฉัน จากชั้นนางสาว เกโรทส?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า project from
Back to top