ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

progress to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *progress to*, -progress to-

progress to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
progress to (phrv.) เดินทางไปยัง (คำเก่า) Syn. proceed from, proceed to
progress to (phrv.) ดำเนินต่อไปยัง (หัวข้อ) Syn. proceed to
progress to (phrv.) เลื่อนขึ้นสู่ Syn. proceed to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With all due respect, Your Majesty, it is a little far-fetched to think that commerce alone will bring progress to your people.With all due respect, Your Majesty, it is a little far-fetched to think that commerce alone will bring progress to your people.
I trust you have some progress to report?ข้าว่าเจ้าต้องมีความคืบหน้า มารายงานแล้วใช่มั้ย?
There's no clinical progress to report.และ 63 วัน นับจาก ที่โรคแพร่กระจายเป็นวงกว้าง
Against my objections, and only because my associates are anxious to progress to phase three.แต่ที่ผมยอม เพราะหุ้นส่วนผม อยากขยับเข้าสู่เฟสสาม
He might not have admitted it, but, after all, we were making so much progress together.มากเท่ากับที่ผมต้องการ การฆ่าคุณจะไม่ได้ให้สิ่งที่ผมต้องการ
I thought I would stop by and see if you'd made any progress today.ฉันคิดว่าฉันจะหยุดงาน และมาดูว่าคุณมีความคืบหน้าอะไรในวันนี้
You've made such great progress today,มันจะทำให้อาการของเธอดีขึ้น

progress to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中間集計[ちゅうかんしゅうけい, chuukanshuukei] (n) preliminary results; intermediate results; in-progress total

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า progress to
Back to top