ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proceed to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proceed to*, -proceed to-

proceed to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proceed to (phrv.) เดินทางไปยัง Syn. proceed from, progress to
proceed to (phrv.) ดำเนินต่อไปยัง Syn. progress to
proceed to (phrv.) เลื่อนขึ้นสู่ See also: พัฒนาไปสู่ Syn. progress to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to proceed to Angelo's residence, sir.ท่านครับ ผมกำลังจะบุกที่พักของแอนเจโล
Ellie, we're going to proceed to button you up.เอลลีที่เรากำลังจะ ดำเนินการต่อไปปุ่มคุณขึ้น
Everyone will proceed to their dormitories immediately.ทุกคนกลับไป ที่หอคอยของพวกเธอเดี๋ยวนี้
Without that,you cannot proceed to the next roundถ้าไม่มีมัน พวกเธอจะไม่สามารถรู้ภารกิจต่อไปได้
And will proceed to their next taskและทั้งสามสามารถผ่านสู่ภารกิจต่อไปได้
Passengers making connecting flights from Mexico should proceed to gate 14.ผู้โดยสารที่เดินทางจากเม็กซิโก เชิญเข้าทางประตูหมายเลข 14 ค่ะ
Team 2, proceed to WASP hangar in Delta Formation at once.ทีม 2 ไปยังโรงจอดเครื่องบิน WASP เดี๋ยวนี้ ใช้รูปขบวนเดลต้า
Allpersonnelmustevacuate and proceed to the shelters immediately.ทุกคนต้องอพยพ / และไปที่หลบภัยด่วนที่สุด
All those who are still inside the affected area of the Northeast are asked to proceed to the police borders west of your state.ทุกคนที่ยังอยู่ใน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ไปติดต่อตำรวจทางฝั่งตะวันตกของรัฐ
All green-card holders, please proceed to Gallery D-4.ให้ผู้ถือบัตรเขียวทุกท่าน ไปรอที่โรงซ่อมบำรุง D-4
I returned fire and sought cover as Mr. Salamanca proceed to engage me.ผมรีบหาที่หลบลูกกระสุนปืนที่สาดมา นายซาลามังก้าปิงปะทะกับผม
No. Proceed to your nearest exit.ไม่ "ไปที่ทางออกที่ใกล้ที่สุด"

proceed to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǐ, ㄕˇ, 驶 / 駛] hasten; proceed to; sail a vessel
前往[qián wǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, 前往] to leave for; to proceed towards; to go

proceed to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出向く[でむく, demuku] (v5k,vi) to go to; to proceed to; to leave for; (P)
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proceed to
Back to top