ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

probe into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *probe into*, -probe into-

probe into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
probe into (phrv.) แหย่เข้าไป See also: แทงหา
probe into (phrv.) ตรวจสอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A DELTA II ROCKET HURLS A SMALL SCIENTIFIC PROBE INTO SPACE.มันจะช้าจะหยุดสักวันหนึ่ง " สิ่งที่เราพบว่าเมื่อเรา ใส่จุดบนพล็อต
Rutherford's probe into the structure of the atom.สอบสวนรัทเธอร์เข้าไป ในโครงสร้างของอะตอม

probe into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
真相究明[しんそうきゅうめい, shinsoukyuumei] (n) probe into the truth (of the matter); dig into the real facts of the case; get at the root of a matter
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)
突き詰める[つきつめる, tsukitsumeru] (v1,vt) to investigate thoroughly; to probe into; to think something through; to follow an argument to its logical conclusion

probe into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลำ[v.] (khlam) EN: find out ; search for ; probe into FR:
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า probe into
Back to top