ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

privileged class

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *privileged class*, -privileged class-

privileged class ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
privileged class (n.) ชนชั้นสูง Syn. nobility

privileged class ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
特権階級[とっけんかいきゅう, tokkenkaikyuu] (n) privileged class

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า privileged class
Back to top