ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

primary cell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *primary cell*, -primary cell-

primary cell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
primary cell (n.) เซลล์ปฐมภูมิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
primary cell wall; primary wallผนังเซลล์ปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
primary cellเซลล์ปฐมภูมิ, เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งซึ่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าโดยตรง เมื่อความต่างศักย์ของเซลล์ลดลงหรือหมดไป ไม่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ เช่น ถ่านไฟฉายที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เซลล์ปฐมภูมิ (n.) primary cell Ops. เซลล์ทุติยภูมิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My primary cell was damaged by a plasma attack.แหล่งพลังงานหลัก เสียหายจากการโจมตี ด้วยพลาสม่า
Now, in the past 24 hours, the primary cell tower that's been handling the signal from Arlette's cell phone is a tower near Albany Street.และใน 24 ชม.ที่ผ่านมา เสาสัญญาณโทรศัพท์ ที่จัดการสัญญาณ จากมือถือของอาร์เล็ตต์นั้น
Now in the past 24 hours, the primary cell tower that's been handling the signal is a tower near...และใน 24 ชม.ที่ผ่านมา เสาสัญญาณโทรศัพท์ ที่จัดการสัญญาณจากมือถือเครื่องนั้น เป็นเสาที่อยู่ใกล้ๆกับ...

primary cell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一次電池[いちじでんち, ichijidenchi] (n) primary cell; primary battery

primary cell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เซลล์ปฐมภูมิ[n.] (selpathomma) EN: primary cell FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า primary cell
Back to top