ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pressmen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pressmen*, -pressmen-

pressmen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
徴用[ちょうよう, chouyou] (n,vs) drafting; requisition; impressment; commandeering; expropriation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pressmen
Back to top