ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prepare for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prepare for*, -prepare for-

prepare for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prepare for (phrv.) เตรียมพร้อมสำหรับ
prepare for combat (vi.) ติดอาวุธ See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ Syn. furnish weapons
prepare for shooting (vt.) บรรจุกระสุน Syn. prime, ready
prepare for shooting (vi.) บรรจุกระสุน Syn. prime, ready
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How much time it will take you to prepare for your exam?เธอต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเตรียมตัวสำหรับการสอบ?
How much time do you need to prepare for this exam?เธอต้องการเวลามากเท่าไหร่ในการเตรียมการสอบนี้?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I ask you... to keep this in mind... as we prepare for the future.{\cHFFFFFF}I ask you... {\cHFFFFFF}to keep this in mind... {\cHFFFFFF}as we prepare for the future.
Amity Boat Rental Yard's opening early to prepare for the annual seasonal rush.ย่านเรือเช่าของอามิตี้เปิดกันเเต่เนิ่น... เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวประจําปี
You must prepare for our night of loveคุณต้องตระเตรียมเป็นเวลาความรัก night of ของเรา
Your first assignment... is to prepare for me a new paper due tomorrow.ต้องเตรียมเขียนบทความ ส่งให้ฉันพรุ่งนี้
Jo and I had a lot of time to prepare for this moment.โจกับผมมีเวลาเตรียมการเรื่องนี้นานพอดู
How do you manage to prepare for the bar exam?แล้วแกเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการสอบที่จะมาถึงรึยัง
TRACER Unit 1-4, prepare for dispatch.หน่วยเทรเชอร์ที่ 1-4 เตรียมพร้อม
Very well. Prepare for take-off!เอาละ เตรียมขึ้นบิน!
Attention. Please prepare for docking procedure.โปรดทราบ กรุณาเตรียมการเข้าสู่ขั้นตอนเทียบท่า
Oh, "there's always next year," Thanks, Well, I have a whole year to prepare for it,โอ้ "ปีหน้าก็ยังมี" งั้นเรอะ ขอบใจนะ ถ้างั้นฉันก้มีเวลาเตรียมทั้งปีน่ะสิ
He says that he has to prepare for a test.มันว่าจะเตรียมตัวสอบ
Now, it's time to prepare for the future of the royal family.ตอนนี้ถึงเวลาเตรียมตัวเพื่ออนาคตของราชวงศ์

prepare for ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备战[bèi zhàn, ㄅㄟˋ ㄓㄢˋ, 备战 / 備戰] prepare for war; be prepared against war

prepare for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
揉み込む;揉みこむ[もみこむ, momikomu] (v5m,vt) (1) (arch) to rub into; (2) to train for; to prepare for
旅装を調える[りょそうをととのえる, ryosouwototonoeru] (exp,v1) to prepare for a journey
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P)
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P)

prepare for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เตรียมสอบ[v. exp.] (trīem søp) EN: prepare for examination FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prepare for
Back to top