ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pre-assemble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pre-assemble*, -pre-assemble-

pre-assemble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pre-assemble (vt.) ซึ่งสร้างไว้ล่วงหน้า See also: สร้างชิ้นส่วนไว้ก่อน Syn. fabricate, perform

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pre-assemble
Back to top