ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pray to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pray to*, -pray to-

pray to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pray to (phrv.) สวดอ้อนวอนกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a great gamble for a great stake and I pray to God that it comes off.มันเป็นที่ดีสำหรับการเล่นการ พนันสัดส่วนการถือหุ้นที่ดี และฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า มันออกมา ฉันชอบเกมคริกเก็ตตัวเอง
I mean, they pray to the damn thing.มันกราบไหว้หัวรบบ้านั่น
They says we must pray to their evil god.พวกเขาบอกว่าเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าชั่วร้ายของพวกเขา
No, but I hope she is, though. I mean, I pray to God she is.ไม่ แต่ผมหวังว่าเธอเป็น ผมหมายความว่า ผมภาวนาให้เธอเป็น
I pray to the Almighty that you will forgive me... if I intone the blessings.ฉันขออภัยจากพระผู้เป็นเจ้า ...ถ้าฉันทำพิธีสวดบกพร่อง
They're shrines People pray to themเป็นศาลที่ชาวบ้านบูชา
Let's pray to God this works.สวดมนต์ให้ด้วยแล้วกัน
You don't pray to our God. You pray to no God, I hear.-ไม่ศรัทธาอะไรเลยด้วยซ้ำ
Dispatch the Phocians to the goat path and pray to the gods nobody tells the Persians about it.หาไม่ นายกอง การจัดกระบวนทัพ
Here is where I pray to my ancestors for strength, for courage.ห้องนี้ฉันใช้บูชาบรรพบุรุษ สวดมนต์ขอให้เข้มแข็งและกล้าหาญ
And this we pray to you, our Lord and Savior,เราร่วมสวดอ้อนวอน ให้พระผู้เป็นเจ้า
I'm trying to pray to my god here, Cass.ฉันกำลังสวดมนตร์ \ กับพระเจ้าของฉันอยู่นะ แคส

pray to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, 祝] invoke; pray to; wish; to express good wishes; surname Zhu

pray to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būc) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate FR: adorer ; vénérer ; glorifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pray to
Back to top