ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prang up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prang up*, -prang up-

prang up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prang up (phrv.) ชน (คำไม่เป็นทางการ) See also: กระแทก Syn. smash up
prang up (phrv.) ทำให้เสีย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้พัง Syn. mess up
prang up (phrv.) ทำให้ตั้งครรภ์ (คำสแลง) See also: ทำให้ท้อง Syn. bang up, knock up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But then it got colder, and the trees thinned out, broad grasslands sprang up, and our ancestors were forced to traverse them in search of food.และต้นไม้บางตาออก ทุ่งหญ้ากว้างผุดขึ้นและ บรรพบุรุษของเรา ถูกบังคับให้สำรวจพวกเขาใน การค้นหาของอาหาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prang up
Back to top