ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prairie dog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prairie dog*, -prairie dog-

prairie dog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prairie dog (n.) สัตว์คล้ายหนูจำพวก Cynomys
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She once killed a prairie dog with a gravy boat.เธอเคยส่งกระรอกดินขึ้นสวรรค์ด้วยเหยือกใส่น้ำเกรวี่ีมาแล้ว
I'm on a great team. We're called the Prairie dogs.ฉันเล่นให้กับทีมฮ๊อกกี้ทีมหนึ่ง
It was the day the Prairie dogs lost the big playoff game.มันเป็นวันที่ทีมแพ้ ในการเล่นเพลย์อ๊อฟครั้งสำคัญ

prairie dog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレーリードッグ[, pure-ri-doggu] (n) prairie dog

prairie dog ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แพรรีด็อก[n. exp.] (phraērī dǿk) EN: prairie dog FR: chien de prairie [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prairie dog
Back to top