ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pour out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pour out*, -pour out-

pour out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pour out (phrv.) เทออก See also: ระยายออก Syn. pour forth
pour out (phrv.) หลั่งไหลออกมา (ฝูงชน) Syn. pour forth
pour out (phrv.) เล่าอย่างเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The blood doesn't pour out like water even if sprayed... and if there was someone in front...เลือดไม่ไหลเหมือนน้ำ หรอก แม้ว่ามันจะพุ่งออกมา.. และถ้ามีคนยืนบังอยู่ข้างหน้าด้วย อืม...
You just pour out your feelings.เธอต้องปลดปล่อยความรู้สึกของเธอออกมา
If Gellar wants to pour out his wrath, who better to receive it than...ถ้าเกลล่าร์ต้องการที่จะปลดปล่อย ความโกรธของเขาออกมา จะมีใครเหมาะสมไปกว่า...

pour out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 祼] pour out libation
[lèi, ㄌㄟˋ, 酹] pour out libation; sprinkle
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, 倾吐 / 傾吐] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively
[yì, ㄧˋ, 挹] give up; ladle out; pour out

pour out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
溢れ出す;溢れだす;あふれ出す[あふれだす, afuredasu] (v5s) to begin to overflow; to start overflowing; to pour out
流れ出す[ながれだす, nagaredasu] (v5s) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away
流れ出る[ながれでる, nagarederu] (v1) to flow out; to stream out; to pour out; to gush forth; to leak; to ooze out; to drift away

pour out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พวยพุ่ง[v.] (phūayphung) EN: stream out ; pour out ; radiate ; emit FR: se dégager
ถ่าย[v.] (thāi) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete ; void FR: évacuer
เท[v.] (thē) EN: pour out ; spill out FR: verser ; déverser
เทออกไป (เท...ออกไป)[v. exp.] (thē ... øk ) EN: pour out FR:
หยอด[v.] (yøt) EN: drop ; pour out drop by drop ; pour slowly ; feed small quantities FR: instiller ; verser goutte à goutte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pour out
Back to top