ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pour in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pour in*, -pour in-

pour in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pour in (idm.) (น้ำ,ไฟ) ไหลเข้า See also: หลั่งเข้ามา, ตกลงมา (ใน)
pour in (idm.) ไหลเข้า See also: เทเข้าไปใน, ระบายเข้าไป Syn. pour in
pour in (idm.) หลั่งไหลเข้ามา (ฝูงชน)
pour in (phrv.) หลั่งไหลเข้าไป
pour in (phrv.) ใส่ (เงิน) จำนวนมาก Syn. pump in
pour in (phrv.) เทเงินจำนวนมากให้กับ See also: ลงทุนกับ Syn. pump into
pour into (phrv.) ใส่เงินจำนวนมาก Syn. pour in
pour into (phrv.) ใส่เงินจำนวนมาก Syn. pump in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then I usually pour in more milk, but then the glass isn't big enough.ฉันชอบใส่นมเยอะๆ \ ใส่จนเกือบล้นแก้วเลย
Now, pour in all your love, all your pain, all your secrets, hopes, dreams.ทีนี้ เติมความรักทั้งหมดของเธอ ความเจ็บปวดทั้งหมดของเธอ ความลับทั้งหมดของเธอ ความหวังและความฝัน
You're gonna abandon the biggest fucking concrete pour in Europe to hold someone's fucking hand because she's fragile?คุณ gonna ละทิ้งคอนกรีตร่วมเพศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเท จับมือร่วมเพศของใครบางคนเพราะเธอเป็นคนที่เปราะบาง?
He said the stuff about the biggest pour in Europe.เขากล่าวว่าสิ่งที่เกี่ยวกับการที่ใหญ่ที่สุดในเทยุโรป
We must stem the tide of malice, and pour into each other's wounded bosoms the balm of sisterly consolation.พวกเราต้องเอาความพยาบาทลอยน้ำไป และเทมันลงไปที่ก้นทะเล เพื่อระงับความเจ็บปวดของพี่น้อง
To finish, pour into a nice serving dish and sprinkle a little more cilantro.เวลาเสิร์ฟ ใส่จานที่ดูมีราคา โรยผงอบเชยพอหอมปากหอมคอ
Further details of the attack continue to pour in.มีรายงานข่าวความคืบหน้า ของการบุกโจมตีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
Pour into a pan, spread your cherries over the top and bake until the skewer inserted into the batter comes out clean.เทลงกระทะ จัดวางเชอร์รี่ประดับหน้า อบให้แห้งไม่ให้เหลือเนื้อเหนียวติดไม้

pour in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注入[zhù rù, ㄓㄨˋ ㄖㄨˋ, 注入] pour in; empty into

pour in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
地気[ちき, chiki] (n) (1) air or vapour in the soil (vapor); (2) electrical earth; ground
注ぎいれる;注ぎ入れる[そそぎいれる, sosogiireru] (v1) to pour into
注ぎ込む[そそぎこむ, sosogikomu] (v5m,vt) to pour into (liquids); to pump into; (P)
流し込む[ながしこむ, nagashikomu] (v5m,vt) (1) to pour into; to wash down; (2) {comp} to insert (e.g. into a data stream)
流れ込む[ながれこむ, nagarekomu] (v5m,vi) to flow into; to pour into; to stream into; (P)

pour in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประดัง[v.] (pradang) EN: pour in ; squeeze ; crowd ; throng in ; surge in FR:
กรอก[v.] (krøk) EN: pour ; pour into ; rinse ; gargle ; instil ; instill (Am.) FR: verser ; instiller
ย่ำฆ้อง[v.] (yamkhøng) EN: FR: frapper le gong pour indiquer l'heure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pour in
Back to top