ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pour forth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pour forth*, -pour forth-

pour forth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pour forth (idm.) เท See also: ไหลริน, หลั่งออกมา (คำเก่า) Syn. pour out

pour forth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐诉[tǔ sù, ㄊㄨˇ ㄙㄨˋ, 吐诉 / 吐訴] to pour forth (one's opinions)

pour forth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พรั่งพรู[v.] (phrangphrū) EN: pour forth ; throng into ; crowd into ; gush ; flood FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pour forth
Back to top