ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pluck up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pluck up*, -pluck up-

pluck up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pluck up (phrv.) ถอนขึ้น See also: ดึงขึ้น Syn. pull up
pluck up courage (idm.) รวบรวมความกล้า Syn. muster up, screw up, summon up

pluck up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奮い起こす;奮い起す(io)[ふるいおこす, furuiokosu] (v5s,vt) to muster (e.g. courage); to gather; to collect; to pluck up
鼓す[こす, kosu] (v5s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage
鼓する[こする, kosuru] (vs-s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage

pluck up ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mut {m} | Mut fassen | sich Mut antrinken | angetrunkener Mutcourage | to pluck up courage | to give oneself Dutch courage | dutch courage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pluck up
Back to top