ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plot with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plot with*, -plot with-

plot with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plot with (phrv.) วางแผนลับร่วมกับ Syn. connive with, conspire with, intrigue with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think there's a coordinated plot within Russia to collapse the dollar and crash the U.S. economy.ผมคิดว่า มีคนคบคิดกันพวกรัสเซีย จะถล่มค่าเงินดอลล่าร์ เพื่อให้เศรษฐกิจอเมริกาล้มละลาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plot with
Back to top