ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plod away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plod away*, -plod away-

plod away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plod away (phrv.) มุ่งมั่นทำ See also: มุมานะทำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plod away
Back to top