ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pledged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pledged*, -pledged-

pledged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pledged (adj.) ที่ทำสัญญาไว้ See also: ที่ทำข้อตกลงไว้ Syn. promised

pledged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
本領安堵[ほんりょうあんど, honryouando] (n) recognition and guarantee, by the shogunate, of ownership of the inherited estate of a samurai who pledged allegiance to it (in the Kamakura and early Muromachi periods)

pledged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของจำนำ[n. exp.] (khøng jamna) EN: pawned article ; pledged article FR: gage [m] ; dépôt [m]
สาบาน[adj.] (sābān) EN: pledged FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pledged
Back to top