ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

play up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *play up*, -play up-

play up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
play up (phrv.) เล่นเกมอย่างกระฉับกระเฉง
play up (phrv.) สนใจ See also: เอาใจใส่ Syn. play down
play up (phrv.) โฆษณา See also: ประกาศ
play up (phrv.) ประพฤติผิด
play up (phrv.) ทำให้รำคาญ See also: ทำให้ทรมาน Syn. act up
play up to (phrv.) เล่นเพื่อ
play upon (phrv.) เพลิดเพลินกับ
play upon (phrv.) แสดง See also: เล่น (ดนตรี, การแสดง)
play upon (phrv.) ส่งผ่าน See also: นำไปบน, ส่องผ่าน, ฉายไปบน Syn. play along, play over
play upon (phrv.) ใช้ประโยชน์จาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าเจ้านาย (v.) play up to people of power and influence See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people
เข้าเจ้าเข้านาย (v.) play up to people of power and influence See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people Syn. เข้าเจ้านาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. For my team. I play up front.ศูนย์หน้า แต่ผมชอบเล่นมิดฟิลด์
And we're going to play up this whole thing about how they went to the same school, you know, the education rivalry.และเรากำลังเล่นกับ ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ พวกเขาได้ไปที่โรงเรียนเดิม เป็นอย่างไรหล่ะ นายก็รู้ต้องแข่งขันกันเรียน
Lenny, can we get a really good tight shot of him, and make sure you really play up the eyes.เลนนี่ ขอมุมกล้องที่ถ่ายเขาใกล้ๆหน่อย และให้แน่ใจนะว่า ได้ภาพดวงตาของเขาชัดๆ
"Lita S - play up your interest in fashion".ลิต้า เอส สนใจเรื่องแฟชั่น

play up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惚気る[のろける, norokeru] (v1,vi) to play up; to speak fondly of; to praise one's spouse
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] (n) {comp} display update state
Japanese-English: COMDICT Dictionary
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] display update state

play up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
สร้างเรื่อง[v.] (sāng reūang) EN: play up FR: inventer des histoires
ตีสนิท[v.] (tīsanit) EN: get on familiar terms (with) ; get close (to s.o.) ; befriend ; play up to (s.o.) FR: prendre des familiarités (péj.) ; se permettre des familiarités (péj.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า play up
Back to top