ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

play out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *play out*, -play out-

play out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
play out (phrv.) เล่นข้างนอก See also: เล่นกลางแจ้ง
play out (phrv.) เล่นจนเสร็จ (การแสดง, กีฬา)
play out (phrv.) เล่นดนตร ี/ บรรเลงดนตรี Syn. play in
play out (phrv.) ผ่อน (เชือก) ให้ยาวทีละน้อย Syn. pay away, pay out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, if the kids going in the water is worrying you they can play out here on the beach.ฟังนะ ถ้าคุณเป็นห่วง เวลาเด็กๆ ลงเล่นนํ้า... เราก็ให้พวกเขาเล่นบนหาดก็ได้
I mean, I could play out the entire movie of our lives in one second. We fall in love, we get married, we have kids... our kids grow old, as do we... matching burial plots, the whole thing.I could play out the entire movie of our lives in one second.
We... always knew it'd play out this way eventually, didn't we?เรา... รู้ดีว่า สักวันเราต้องเล่นกันแบบนี้ ว่ามั้ย?
You're assuming this is gonna play out the way you want it.คุณทำได้ยังไง สามาถทำให้เกมส์ เล่นไปตามที่คุณต้องการ
Unfortunately, I think it's going to play out that way.โชคไม่ดีเลย ฉันคิดว่ามันต้องเล่นด้วยวิธีนี้
And will just play out as if we really filmed it somehow.และจะเป็นอย่างที่เราต้องการจริงๆ ในหนัง
RIPLEY will have to play out the wargame scenario.ริปลี่ก็จะเล่นฉากวอร์เกมส์
You got two psychopaths inside, ready to play out their fantasy end.มีคนโรคจิต 2 คนในนั้น พร้อมที่จะเล่นบท ตามจินตนาการในตอนจบ
Surgeons play out worst-case scenarios in their heads.ศัลยแพทย์ งัดเอาแผนการที่แย่ที่สุด ในสมองพวกเขา ออกมาเล่น
What you saw... doesn't have to play out that way.สิ่งที่คุณเห็น มันจะไม่เป็นแบบนั้น
What I saw, what you saw, doesn't have to play out that way.อะไรที่ผมเห็น อะไรที่นายเห็น มันไม่ได้เป็นไป ในแบบนั้น
I'm sorry things had to play out like this.ผมเสียใจที่ต้องเล่นแบบนี้

play out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外で遊ぶ[そとであそぶ, sotodeasobu] (v5b) to play outdoors
表で遊ぶ[おもてであそぶ, omotedeasobu] (exp,v5b) to play outside (out of doors)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า play out
Back to top