ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

play down to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *play down to*, -play down to-

play down to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
play down to (phrv.) พูดคุย See also: พบปะ Syn. talk down to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า play down to
Back to top