ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

placement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *placement*, -placement-

placement ในภาษาไทย

English-Thai: Nontri Dictionary
placement(n) การวาง,การบรรจุ,การให้ตำแหน่ง,การกำหนด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจงรูป (n.) placement of bones and ashes after cremation Syn. แปรธาตุ
แปรรูป (n.) placement of bones and ashes after cremation Syn. แจงรูป, แปรธาตุ
การผัดเปลี่ยน (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การเข้าแทนที่, การสับเปลี่ยน
การเข้าแทนที่ (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
การแทน (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การเข้าแทนที่, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน
การแทนที่ (n.) replacement See also: supersession, substitution Syn. การแทน, การเข้าแทนที่, การผัดเปลี่ยน, การสับเปลี่ยน

placement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
私募[sī mù, ㄙ ㄇㄨˋ, 私募] private placement (investing)
私募基金[sī mù jī jīn, ㄙ ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 私募基金] private equity fund; fund offered to private placement (e.g. hedge fund)
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
位移[wèi yí, ㄨㄟˋ ㄧˊ, 位移] displacement (vector)
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 配件] fittings; mountings; replacement (parts); accessories
猎头[liè tóu, ㄌㄧㄝˋ ㄊㄡˊ, 猎头 / 獵頭] head hunting (for job placement, a loan word)
代谢[dài xiè, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˋ, 代谢 / 代謝] replacement; substitution; metabolism (biol.)
替工[tì gōng, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄥ, 替工] replacement worker; substitute worker

placement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人材派遣会社[じんざいはけんかいしゃ;じんざいはけんがいしゃ, jinzaihakenkaisha ; jinzaihakengaisha] (n) employment agency; personnel placement agency; staffing agency
人材紹介会社[じんざいしょうかいかいしゃ, jinzaishoukaikaisha] (n) (See 人材派遣会社) employment agency; staffing agency; personnel placement agency
十王[じゅうおう, juuou] (n) {Buddh} ten rulers of the afterlife (who judge the dead and determine their placement in their next life)
私募[しぼ, shibo] (n,vs) private offering (of securities); private placement
私募債[しぼさい, shibosai] (n) private placement bond; privately-placed bond; privately-subscribed bonds
アウトプレースメント[, autopure-sumento] (n) outplacement
ディスプレースメント[, deisupure-sumento] (n) displacement
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] (n) {comp} page replacement algorithm
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P)
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
位置付け(P);位置づけ[いちづけ(P);いちつけ(位置付け), ichiduke (P); ichitsuke ( ichiduke )] (n) placement; fixed position; mapping out; location; (P)
入れ替え(P);入れ換え;入替え;入換え;入替(io);入換(io)[いれかえ, irekae] (n,vs) (1) replacement; substitution; change; (2) shunting (rail); switching; (P)
再就職支援[さいしゅうしょくしえん, saishuushokushien] (n) outplacement
出かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers
出替わり[でがわり, degawari] (n) periodical relief or replacement of workers
変位[へんい, hen'i] (n,vs) change of position; displacement
変位制御[へんいせいぎょ, hen'iseigyo] (n) displacement controlled
変位電流[へんいでんりゅう, hen'idenryuu] (n) displacement current
守備固め[しゅびがため, shubigatame] (n) making replacements for defensive purposes in the late inning of a game (baseball)
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo)
平行移動[へいこういどう, heikouidou] (n,vs) translation; shift; parallel displacement
廃棄処分[はいきしょぶん, haikishobun] (vs) disposal; scrapping; replacement; putting on the shelf; shelving
排気量[はいきりょう, haikiryou] (n) (engine) displacement
排水量[はいすいりょう, haisuiryou] (n) displacement (of a ship)
新陳代謝[しんちんたいしゃ, shinchintaisha] (n,vs) renewal; replacement; metabolism; (P)
珍走団[ちんそうだん, chinsoudan] (n) (See 暴走族) (used as a replacement for "bosozoku", which has a 'cool' image) biker gang; group of hot-rodders
置換[ちかん, chikan] (n,vs) (1) substitution; replacement; (2) permutation
転移性[てんいせい, ten'isei] (n) displacement
転職斡旋[てんしょくあっせん, tenshokuassen] (n) outplacement
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan)
銃座[じゅうざ, juuza] (n) emplacement
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
変位[へんい, hen'i] displacement
置き換え[おきかえ, okikae] replacement
置換[ちかん, chikan] replacement, n-permutation
置換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text
置換文字[ちかんもじ, chikanmoji] replacement character

placement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจงรูป[n.] (jaēngrūp) EN: placement of bones and ashes after cremation FR:
การวาง[n.] (kān wāng) EN: setting down ; establishing ; placement FR: mise [f] ; placement [m]
แปรรูป[n.] (praērūp) EN: placement of bones and ashes after cremation FR:
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
การชักตัวอย่างแบบไม่คืนที่[n. exp.] (kān chak tū) EN: sampling without replacement FR:
การเดิน[n.] (kān doēn) EN: walking FR: marche [f] ; déplacement à pied [m]
การเข้าแทนที่[n.] (kān khao th) EN: replacement FR:
การเคลื่อนที่[n.] (kān khleūoe) EN: movement ; motion ; movability ; travel FR: mouvement [m] ; trajectoire [f] ; course [f] ; déplacement [m]
การผัดเปลี่ยน[n.] (kān phatplī) EN: replacement FR:
การเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำ[n. exp.] (kān plīen t) EN: water coolant replacement FR:
การเปลี่ยนตัวผู้เล่น[n. exp.] (kān plīentū) EN: FR: remplacement d'un joueur [m]
การสัญจร[n.] (kān sanjøn) EN: travel ; transportation FR: déplacement [m]
การแทนที่[n.] (kān thaēnth) EN: replacement ; substitution FR: substitution [f]
การย้าย[n.] (kān yāi) EN: FR: transfert [m] ; déplacement [m]
การโยกย้าย[n. exp.] (kān yōkyāi) EN: migration ; transfer FR: déplacement [m] ; transfert [m]
ขนาดเครื่องยนต์[n. exp.] (khanāt khre) EN: engine displacement FR: cylindrée [f]
ความจุเครื่องยนต์[n. exp.] (khwām ju kh) EN: engine displacement FR: cylindrée [f]
ปริมาตกระบอกสูบ[n. exp.] (parimāt kra) EN: engine displacement FR: cylindrée [f]
พื้นที่ให้เช่า[n. exp.] (pheūnthī ha) EN: FR: emplacement à louer [m]
ระวางขับน้ำ[n. exp.] (rawāng khap) EN: displacement ; tonnage FR:
สถานที่อยู่[n.] (sathānthī y) EN: location ; habitation FR: localisation [f] ; emplacement [m]
ตำแหน่ง[n.] (tamnaeng) EN: position ; situation ; place ; location ; seat FR: place [f] ; position [f] ; situation [f] ; emplacement [m] ; localisation [f]
ที่[n.] (thī) EN: place ; spot ; location ; locality ; site ; space ; position FR: endroit [m] ; lieu [m] ; espace [m] ; place [f] ; position [f] ; emplacement [m]

placement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Product-Placement {n} [econ.]product placement
Distanzadresse {f} [comp.]displacement address
Verdränger {m}displacement hull
Verrückung {f} | Prinzip der virtuellen Verrückungendisplacement | principle of virtual displacements
Verschiebeweg {m}displacement path
Verschiebungssatz {m}displacement law
Ersatz {m}replacement
Ersatzauto {n}replacement car
Urlaubsvertretung {f}holiday replacement; temporary replacement
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Messweg {m}measured displacement
Outplacement {n}; "Umsetzung" von Führungskräften [econ.]outplacement
Phasenverschiebung {f}phase displacement; displacement of phase; phase lag; phase shift
Druckpumpe {f}positive displacement pump
Ersatzteil {n}replacement part
Ersetzungszeichen {n}replacement character
Vertretungsstunde {f}replacement lesson

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า placement
Back to top