ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pitch into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pitch into*, -pitch into-

pitch into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pitch into (phrv.) โยนใส่ (ภาชนะหรือที่ใส่) Syn. filing into, hurl into
pitch into (phrv.) กล่าวโจมตี Syn. lay into
pitch into (phrv.) เริ่มหรือเข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. tuck into
pitch into (phrv.) บังคับให้ทำ See also: บีบให้ทำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pitch into
Back to top