ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pitch in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pitch in*, -pitch in-

pitch in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pitch in (phrv.) โยนใส่ See also: ขว้างใส่ Syn. chuck in, filing in
pitch in (phrv.) เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. tuck in
pitch into (phrv.) โยนใส่ (ภาชนะหรือที่ใส่) Syn. filing into, hurl into
pitch into (phrv.) กล่าวโจมตี Syn. lay into
pitch into (phrv.) เริ่มหรือเข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. tuck into
pitch into (phrv.) บังคับให้ทำ See also: บีบให้ทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rest of us did our best to pitch in when and where we could.ที่เหลือของเราทำดีที่สุดของเราที่จะเลือกในเวลาและสถานที่ที่เราจะทำได้
Feel free to pitch in here, Miss Daisy.ทำใจสบายตรงนี้เถอะ หยาหยี
I'll pitch in around the house, run errands.ผมจะตั้งเต๊นท์ข้างบ้านบ้าน ทำธุรกิจ
Everyone has to pitch in and do their share.ทุกๆคนก็เถียงกันอย่างนี้
In fact, this is as far out of the strike zone that I've seen him pitch in a Iong, long time.[เหอ? ] โอ้ แบบนี้ [ต้องกระจายให้ทั่วๆ...
Yeah, well, I guess we're all gonna have to pitch in a little bit more around here.ใช่ พ่อว่าเราคงต้องวางแผน อะไรกันหน่อย
How about if I pitch in more?คิดว่าไงถ้าผมจะลุยเอง
Maybe we all pitch in and cook dinner for Hershel and his family tonight.บางทีเราอาจจะเข้าไปที่นั่น แล้วทำมื้อเย็นให้เฮอร์เชลกับครอบครัวเขาคืนนี้
You just have to pitch in and help kill a whore.คุณเพิ่งที่จะเข้าร่วม และจะช่วยฆ่านังแพศยานี่
You're welcome! Where were you people all winter? Tomorrow my son Jack is setting sail for Haiti to pitch in with the red cross.และสำหรับซี่ซั่นหน้า พวกเรายินดีต้อนรับ แล้วหน้าหนาวที่ไหนที่พวกคุณจะไปล่ะ? พรุ่งนี้กแจ๊คลูกฉัน จะไปทำงานที่เฮติ
And I thought maybe you and your fellow glee clubbers might want to pitch in by giving the gift of song.และฉันคิดว่าบางทีพวกเธอและสมาชิกชมรมกลี น่าจะต้องการร้องเพลงเป็นของขวัญ
You wanna pitch in on some flowers?อยากจะร่วมโยนดอกไม้หน่อยไหม

pitch in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一肌脱ぐ[ひとはだぬぐ, hitohadanugu] (v5g) to pitch in and help

pitch in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: come down to help ; ask the help of friends and neighbours for special work ; pitch in and help FR: s'entraider
ร่วมแรงกัน[v.] (ruam raēng ) EN: pitch in FR: s'atteler ; s'attaquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pitch in
Back to top