ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

piquancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *piquancy*, -piquancy-

piquancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
piquancy (n.) ความมีสีสัน See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, zest, freshness, liveliness, vitality, colorfulness, colourfulness, brightness, richness Ops. pallor, drabness, dullness, dimness
piquancy (n.) ความมีสีสัน See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, zest, freshness, liveliness, vitality, colorfulness, colourfulness, brightness, richness Ops. pallor, drabness, dullness, dimness

piquancy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รสเผ็ด [n. exp.] (rot phet) EN: piquancy FR: goût épicé [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า piquancy
Back to top