ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pile onto

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pile onto*, -pile onto-

pile onto ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pile onto (phrv.) สุมไว้บน See also: กองไว้บน Syn. heap on, heap with
pile onto (phrv.) ให้ (บางสิ่ง) จำนวนมากกับ Syn. heap on, heap with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ah, you guys all want to pile onto my motorcycle?อ่า พวกคุณอยากจะ ขึ้นไปนั่งซ้อนกันบนมอเตอร์ไซต์ของผมหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pile onto
Back to top