ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

piece of land

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *piece of land*, -piece of land-

piece of land ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
piece of land (n.) ที่ดิน See also: ผืนดิน, แปลงที่ดิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเช่าที่ดิน (n.) hiring a piece of land

piece of land ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地積[ちせき, chiseki] (n) area of a piece of land; acreage
葛藤;防已[つづらふじ;ツヅラフジ, tsudurafuji ; tsudurafuji] (n) (1) (uk) Chinese moonseed (Sinomenium acutum); (2) complex inter-relationship (as in the struggle between two types of vine over one piece of land)

piece of land ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเช่าที่ดิน[n. exp.] (kān chao th) EN: hiring a piece of land FR:
รังวัด[v.] (rangwat) EN: measure ; survey ; do a cadastral survey ; measure the area of a piece of land FR:
เวนคืนที่ดิน[v. exp.] (wēnkheūn th) EN: expropriate a piece of land FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า piece of land
Back to top