ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pick out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pick out*, -pick out-

pick out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pick out (phrv.) แคะออก See also: แงะออก, งัดออก
pick out (phrv.) เลือกออก See also: หยิบออกจาก (กลุ่ม)
pick out (phrv.) จำได้แม่น (จากกลุ่มที่อยู่รวมกัน)
pick out (phrv.) เข้าใจ
pick out (phrv.) เห็นสีชัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แกะออก (v.) pick out See also: take out, dig out, extract Syn. แซะออก, แงะออก
แคะ (v.) pick out See also: take out, dig out, extract Syn. แซะออก, แกะออก, แงะออก
แงะออก (v.) pick out See also: take out, dig out, extract Syn. แซะออก, แกะออก
แซะออก (v.) pick out See also: take out, dig out, extract Syn. แกะออก, แงะออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, Al. I'm gettin' kind of fond of you, kid. Not that I want to pick out curtains or anything.โอ้่ ข้าชักจะรักเจ้าซะเเล้วสิ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้าต้องการเลือกเลย
So I pick out this guy, go in one night and do his place.ดังนั้นผมจึงเลือกผู้ชายคนนี้ ไปในคืนหนึ่งและทำสถานที่ของเขา
They can run the world... but can't pick out a tie.แต่ไม่สามารถเลือกออกเสมอ
Oh, my gosh... you guys have to help me pick out the perfect outfit.โอ้ พระเจ้า พวกเธอต้องช่วยฉันเลือดชุดที่เพอร์เฟคที่สุดนะ
When I was a kid, I used to go to the library and pick out all the books... with tropical fish, you know.ตอนผมเด็กๆ ผมไปห้องสมุดบ่อยๆ แล้วก็เอาหนังสือทุกเล่มออกมาดู ทุกเล่มที่เกี่ยวกับปลาเขตร้อนน่ะ
If I don't have the names so that I can pick out the traitors, then I'll kill everyone in there.ถ้าแกไม่เอารายชื่อมา ฉันจะเริ่มไปค้นพวกตัวทรยศออกมา ถ้างั้นฉันจะฆ่าทุกคนในนั้น
You can pick out some more yourself.คุณจะได้เลือก เองตามชอบ
Isn't it strange that he would pick out the refugees and send them to the Han Nation?มันไม่น่าแปลกหรือที่เขาจะคัดพวกผู้อพยพและส่งไปที่ฮั่น
Most guy's hands are too rough to pick out the details.มือของผู้ชายส่วนใหญ่หยาบมาก สามารถแยกรายละเอียดได้ชัดเจน
Ah,edie asked me to help her pick out a gift for her sister, so I gotta swing by the mall.อือ อีดี้ขอให้ฉผมช่วยเธอ เลือกของขวัญให้พี่สาวเธอน่ะ ผมเลยต้องรีบไปห้าง
Wants me to help tang's wife pick out a gift for their anniversary.เขาให้ฉันช่วยเมียถัง เลือกของขวัญวันครบรอบ
I'm due at Sergio Rossi to pick out new work shoes.จวนจะถึงเวลานัดเซอร์จิโอ รอสซี่ มารับรองเท้าอยู่แล้ว

pick out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拔取[bá qǔ, ㄅㄚˊ ㄑㄩˇ, 拔取] to pick out; to select and recruit; to pluck; to pull

pick out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拾い上げる[ひろいあげる, hiroiageru] (v1) to pick up; to pick out
選する[せんする;ぜんする, sensuru ; zensuru] (vs-s,vt) to choose; to take; to select; to pick out
選び出す[えらびだす, erabidasu] (v5s,vt) to select; to pick out
選び取る;選びとる[えらびとる, erabitoru] (v5r) to pick out item(s) from a group to keep
選り出す[よりだす;えりだす, yoridasu ; eridasu] (v5s,vt) to select; to pick out
取り出す(P);取出す;取りだす;とり出す[とりだす, toridasu] (v5s,vt) (1) to take out; to produce; to pick out; (2) to fetch; to retrieve; (P)
摘まみ出す;撮み出す[つまみだす, tsumamidasu] (v5s,vt) to pick out; to throw out
見出す(P);見いだす;見出だす;見い出す(io)[みいだす(P);みだす(見出す), miidasu (P); midasu ( midasu )] (v5s,vt) (1) to find out; to discover; to notice; to detect; (2) to select; to pick out; (3) to look out (from the inside); (4) to be wide-eyed (in surprise, anger, etc.); (P)

pick out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟ้น[v.] (fen) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
จก[v.] (jok) EN: snatch up ; pick out ; dig with the hands FR:
แคะ[v.] (khae) EN: pick out ; pick at ; take out; dig out ; extract FR: curer ; gratter
ไค้[v.] (khai) EN: pick out FR:
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
คัดเลือกออก[v. exp.] (khatleūak ø) EN: pick out FR:
คัดแยก[v. exp.] (khat yaēk) EN: sort out ; pick out ; screen ; choose ; select FR: trier ; séparer ; sélectionner
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect ; opt FR: choisir ; sélectionner ; voter ; élire ; désigner ; préférer ; opter
เลือกเอา[v.] (leūak ao) EN: choose ; pick out ; select FR: choisir ; sélectionner
ไง้[v.] (ngai) EN: pick out FR:
สรร[v.] (san) EN: choose ; select ; pick ; pick out ; opt ; make a choice ; cull FR: sélectionner ; choisir ; faire son choix ; trier
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; select at random ; pick at random ; choose whimsically ; pick out FR: choisir au hasard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pick out
Back to top